JMML Tedavisi

Ebeveynlerin,
 
• Tedavinin JMML tedavisinde deneyimli olan veya bu hastalığın tedavisinde deneyimi olan bir merkez veya doktorla temasta olan bir hekim tarafından yapılmasını istemeleri,
• En uygun tedavi konusunda çocuklarının doktoruyla konuşmaları, tavsiye edilir.
 
JMML tedavi edilmezse hızla ilerler. Yaygın olarak kullanılan iki JMML tedavi protokolü vardır:
 
• Kuzey Amerika Çocuk Onkoloji Grubu (COG) JMML Çalışması
• Çocukluk Çağı MDS ve JMML Avrupa Çalışma Grubu (EWOG-MDS) Çalışması.
 
Bu çalışmaların hiçbirinde uluslararası kabul gören JMML tedavi protokolü geliştirilmemiştir.
 
JMML İlaç Tedavisi. Yoğunluğuna bakılmaksızın standart kemoterapi sadece az sayıda hastada etkinlik göstermiştir. 13-cis-retinoik asit tam remisyondan ziyade hastalık stabilizasyonu ve parsiyel remisyona neden olan bazı cevaplar göstermiştir.
 
JMML’de Kök Hücre Transplantasyonu. Allojenik kök hücre transplantasyonu (akraba olan veya olmayan eşleştirilmiş donörden hastaya kök hücre verilmesi) JMML hastalarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmıştır. Her ne kadar bu tedavinin %50’ye varan oranda hastada uzun süreli sürvi sağladığı kaydedilmişse de transplantasyon sonrası hastaların %30-40’ında relaps görülmektedir. Yine de allojenik kök hücre transplantasyonu JMML için bilinen tek kür yöntemidir.
 
İkinci transplantlar özellikle azaltılmış immünsupresyonla birlikte kullanıldıklarında, muhtemelen daha güçlü graft-versus-lösemi etkisi yaratarak bazı hastalarda yararlı olmuşlardır. Öte yandan, kök hücre transplantasyonu yapıldıktan sonra relaps gösteren JMML hastalarının tedavisinde donör lenfosit infüzyonlarının etkili olmadığı kanıtlanmıştır.